ASKEYGEEK.com został stworzony, aby pomóc użytkownikom Excela, RPA, AI, marketingu cyfrowego i innych narzędzi technicznych oraz w maksymalnym wykorzystaniu technologii. Na ASKEYGEEK.com mamy wiele niesamowitych samouczków i narzędzi. Możesz odwoływać się do naszych samouczków na swoich własnych blogach/witrynach, pod warunkiem, że podasz nam pełne uznanie tego artykułu.

NIE wolno plagiatować naszych treści i/lub tłumaczyć pełnych samouczków na swojej stronie.

Warunki korzystania z UberTTS/UberCreate/UberTransfer:

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa”) określają zasady i warunki mające zastosowanie do dostępu i korzystania z witryny internetowej będącej własnością i obsługiwanej przez ASKEYGEEK.com („UberTTS/UberCreate/UberTransfer”) i znajdującej się pod adresem askeygeek.com i *.askeygeek.com („Witryna”), w tym wszystkie zależne strony internetowe i dostęp do dowolnej zoptymalizowanej wersji Witryny za pośrednictwem urządzenia bezprzewodowego oraz dostęp i korzystanie z usług dostępnych na niej, w tym między innymi usług umożliwiających tworzyć, testować i hostować niestandardowe strony docelowe dotyczące promocji do celów marketingu online („Usługi”). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca między Tobą, osobą korzystającą z tej Witryny a firmą UberTTS/UberCreate/UberTransfer. Terminy takie jak „my”, „nasz” i „nas” odnoszą się do UberTTS/UberCreate/UberTransfer.
AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ ORAZ ZGODĘ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI UberTTS/UberCreate/UberTransfer ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POD adresem https://www.askeygeek.com/privacy-policy/ („POLITYKA PRYWATNOŚCI”), WYKONUJĄC DOWOLNĄ Z NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: (1) ODWIEDZAJĄC TĘ STRONĘ; (2) DOKONANIE ZAKUPU LUB PRZESYŁANIE TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM STRONY; (3) DOKOŃCZENIA PROCESU ZGŁOSZENIA ONLINE POPRZEZ KLIKNIĘCIE POLA OZNACZAJĄCEGO AKCEPTACJĘ; LUB (4) DOKONAJĄC SUBSKRYPCJI, KTÓRA ODwołuje się do NINIEJSZEJ UMOWY. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz prawo związać taki podmiot niniejszymi warunkami, w którym to przypadku określenia „ty” lub „twój” będą odnosić się do takiego podmiot. Jeśli nie masz takich uprawnień lub nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie możesz zaakceptować niniejszej Umowy i nie możesz korzystać z usług.
Na naszej Stronie możemy udostępniać krótkie streszczenia warunków niniejszej Umowy. Wszelkie takie podsumowania są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody, nie są prawnie wiążące i nie modyfikują w żaden sposób niniejszej Umowy.
UberTTS/UberCreate/UberTransfer może w dowolnym momencie aktualizować lub modyfikować niniejszą Umowę lub Politykę prywatności, a zaktualizowane wersje zostaną opublikowane w Witrynie. Jesteś odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie Umowy i Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług po aktualizacji niniejszej Umowy i/lub Polityki prywatności będzie uważane za akceptację wszelkich takich zaktualizowanych Umów i/lub Polityki prywatności.
Możliwość zawarcia niniejszej Umowy
Niniejsza Witryna i Usługi nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci w wieku 13 lat lub młodszych. Ponadto, aby zawrzeć niniejszą Umowę, musisz mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletność ustawową w jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania lub posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz być w pełni zdolnym i kompetentnym do zawarcia warunków , warunków, obowiązków, oświadczeń, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie oraz do przestrzegania i przestrzegania niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że jesteś uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi Cię w jurysdykcji Twojego miejsca zamieszkania lub w innej jurysdykcji. Jeśli akceptujesz niniejszą Umowę, oświadczasz, że jesteś w stanie się nią związać.
Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować niniejszej Umowy, jeśli (a) nie jesteś w wieku wymaganym do zawarcia wiążącej umowy z UberTTS/UberCreate/UberTransfer lub (b) jesteś osobą, której na mocy prawa nie wolno korzystać z Usług Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w tym kraju, w którym jesteś rezydentem lub z którego korzystasz z Usług.
Zanim będziesz kontynuować, wydrukuj lub zapisz lokalną kopię niniejszej Umowy do swojej dokumentacji.
Informacje o Twoim profilu i koncie
Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, może być wymagane podanie informacji o sobie (takich jak API, dane identyfikacyjne lub kontaktowe) w ramach procesu rejestracji w Usłudze lub w ramach dalszego korzystania z Usług. Konieczne może być również utworzenie haseł lub innych form uwierzytelniania. Zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie i nie możesz wprowadzać w błąd informacji w swoim profilu. Zgadzasz się i rozumiesz, że jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich takich informacji lub haseł. W związku z tym zgadzasz się, że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność wobec UberTTS/UberCreate/UberTransfer za wszystkie działania wykonywane na Twoim koncie. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta, zgadzasz się natychmiast powiadomić firmę UberTTS/UberCreate/UberTransfer.
Twoje prawo dostępu do Usług i korzystania z nich jest osobiste i nie można go przenieść na żadną inną osobę lub podmiot. Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach Twojego Konta lub Informacji profilowych. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta lub Informacji profilowych, masz obowiązek natychmiastowego powiadomienia UberTTS/UberCreate/UberTransfer.
Podając nam swój adres e-mail, zgadzasz się na otrzymywanie wszystkich wymaganych powiadomień drogą elektroniczną na ten adres e-mail. Obowiązkiem użytkownika jest aktualizacja lub zmiana tego adresu e-mail, stosownie do potrzeb.
Podając nam swój numer telefonu, zgadzasz się, aby firma UberTTS/UberCreate/UberTransfer kontaktowała się z Tobą za pośrednictwem tego numeru telefonu w sprawie wszelkich powiadomień i/lub zapytań dotyczących płatności (w tym między innymi: problemów z płatnościami, rozbieżności w rozliczeniach, odrzuconych/nieudanych płatności) i/lub wygasłe metody płatności). Obowiązkiem użytkownika jest aktualizacja lub zmiana tego numeru telefonu, stosownie do potrzeb.
Opłaty
Użytkownik zobowiązany jest uiścić wszystkie opłaty określone w dowolnej subskrypcji Usług lub korzystaniu z Witryny („Subskrypcja”). Będziemy pobierać okresową opłatę na podstawie wybranej przez Ciebie Subskrypcji. Opłaty te będą naliczane z góry za każdy okres i nie podlegają zwrotowi. UberTTS/UberCreate/UberTransfer oferują bezpłatną, pełną wersję wersji dla każdego nowego użytkownika. Przetestuj i korzystaj ze wszystkich funkcji narzędzia, korzystając z tej bezpłatnej opcji, a jeśli chcesz kontynuować, zasubskrybuj wersję płatną. Nie będzie żadnych zwrotów ani kredytów za niepełne miesiące świadczenia usług lub za okresy, w których Twoja Subskrypcja pozostaje aktywna, ale nie korzystasz z Usług
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych stawek rozliczeniowych w dowolnym momencie za trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem poprzez publikację takich zmian w Usługach lub na Stronie.
Według naszego uznania możemy oferować bezpłatne lub obniżone ceny za korzystanie z Usług („Program próbny”). Po wygaśnięciu warunków dowolnego Programu próbnego zgadzasz się na zastosowanie naszych normalnych stawek rozliczeniowych. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich dodatkowych warunków i ograniczeń (w tym ograniczeń dotyczących całkowitego wykorzystania), które nakładamy w związku z dowolnym Programem próbnym. Nie możesz zakładać wielu Kont w celu uzyskania dodatkowych korzyści w ramach jakichkolwiek Programów próbnych.
Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty poniesione przez użytkowników Twojej karty kredytowej, debetowej lub innej metody płatności użytej w związku z Twoją Subskrypcją po cenach obowiązujących w momencie poniesienia takich opłat. Użytkownik zapłaci wszelkie obowiązujące podatki, jeśli takie istnieją, związane z takimi zakupami, transakcjami lub innymi interakcjami w zakresie transakcji pieniężnych.
Wszystkie podane ceny, opłaty i prowizje podawane są w USD. Nie udzielamy żadnych gwarancji co do kursu wymiany pomiędzy jakąkolwiek walutą ani tego, że kurs wymiany pozostanie niezmieniony w jakimkolwiek okresie. Koszt Usług może wzrosnąć lub zmniejszyć w danym okresie, w zależności od waluty, w której zdecydujesz się zapłacić, i konkretnego kursu wymiany obowiązującego w tym czasie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki, opłaty i inne koszty wynikające z wymiany walut, które mogą powstać w wyniku zakupu naszych Usług.
Wykorzystanie komercyjne
Korzystanie z UberTTS/UberCreate/UberTransfer w celach komercyjnych jest surowo zabronione. Z wersji standardowej możesz korzystać wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego, takiego jak organizacje pozarządowe, użytek osobisty, kanał YouTube i inne podobne działania.
Jeśli chcesz wykorzystać go do celów komercyjnych, skontaktuj się z nami pod adresem Sekcja wsparcia i możemy wypracować rozwiązanie. Jeśli chcesz wykorzystywać dźwięk wyprodukowany przez UberTTS/UberCreate/UberTransfer do sprzedaży produktów, reklam, radia lub chcesz sprzedawać klientom nagrania lektorskie, potrzebujesz licencji komercyjnej.
Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa, tytuły, udziały i prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Witryny, znaków towarowych UberTTS/UberCreate/UberTransfer oraz szablonów udostępnianych za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi do jej „wyglądu i sposobu działania” (np. tekstu, grafiki, obrazy, logo, przyciski, ikony oraz ich rozmieszczenie i układ), obrazy, wideo, audio, dane, treści, oprogramowanie (w tym programy komputerowe oparte na HTML) i inne media, materiały lub informacje, inne niż Treść użytkownika, są i będą pozostają własnością firmy UberTTS/UberCreate/UberTransfer lub jej dostawców oprogramowania bądź treści. Wszystkie pliki audio utworzone za pomocą UberTTS/UberCreate/UberTransfer należą do Ciebie i są wolne od praw autorskich.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, UberTTS/UberCreate/UberTransfer przyznaje Ci, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, niewyłączne, odwołalne, ograniczone celowo prawo dostępu i korzystania z Usługi objęte ważną Subskrypcją.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie pomysły, sugestie, koncepcje, procesy lub techniki przekazane firmie UberTTS/UberCreate/UberTransfer w związku z Usługami, Witryną lub UberTTS/UberCreate/UberTransfer lub jej działalnością („Opinie”) staną się własnością UberTTS/UberCreate/UberTransfer własności bez żadnego odszkodowania ani innego wynagrodzenia należnego Ci od UberTTS/UberCreate/UberTransfer, a robisz to z własnej woli i woli. UberTTS/UberCreate/UberTransfer może, według własnego uznania, wykorzystywać lub włączać Opinie w dowolnej formie lub w formie pochodnej. UberTTS/UberCreate/UberTransfer może zadecydować o Witrynie, jej oprogramowaniu, usługach, dokumentacji, produktach biznesowych lub innych bądź jakichkolwiek przyszłe wersje lub pochodne powyższych. Niniejszym cedujesz na czas nieokreślony wszystkie prawa na całym świecie na firmę UberTTS/UberCreate/UberTransfer w ramach wszelkich Opinii i, w stosownych przypadkach, zrzekasz się wszelkich praw osobistych.
UberTTS/UberCreate/UberTransfer jest właścicielem wszelkich wyników testów, informacji o danych i innych danych wyjściowych wygenerowanych w wyniku korzystania przez Ciebie z Witryny i/lub Usług w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
Następujące są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy ASKEYGEEK.com lub jej oddziałów: UberTTS/UberCreate/UberTransfer. Wszystkie niestandardowe grafiki, ikony, logo i nazwy usług są własnością UberTTS/UberCreate/UberTransfer lub ASKEYGEEK.com. Wszystkie inne znaki towarowe lub znaki usługowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie przyznaje Ci prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego, logo i/lub nazwy ASKEYGEEK.com lub jej Podmiotów stowarzyszonych.
Poufna informacja
Zgadzasz się chronić, zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich Informacji poufnych uzyskanych, uzyskanych lub przekazanych od UberTTS/UberCreate/UberTransfer w okresie obowiązywania niniejszej Umowy lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje oznaczone jako poufne lub które w danych okolicznościach należy w uzasadniony sposób uznać za poufne i obejmują między innymi wszelkie plany biznesowe, listy klientów, procedury operacyjne, tajemnice handlowe, formuły projektowe i kod programowania, know-how i procesy , programy komputerowe i wynalazki, odkrycia i ulepszenia wszelkiego rodzaju.
Wyłączenie gwarancji
KORZYSTANIE ZE STRONY I WSZELKIEJ TREŚCI STANOWIĄCEJ STRONY LUB Z NIĄ ZWIĄZANEJ, W TYM WSZELKIE PRZESYŁANE LUB PRZESYŁANE TREŚCI ORAZ WSZELKIE OPROGRAMOWANIE I TREŚCI STRON TRZECICH, ODBYWAJĄ SIĘ NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO. STRONA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. UberTTS/UberCreate/UberTransfer WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI JAKIEGOKOLWIEK WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WITRYNY, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.in. DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ACCU RACY , KOMPLETNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, INTEGRACJA SYSTEMU, CICHA KORZYSTANIE Z PRAWA, TYTUŁ I NIENARUSZANIE PRAW.
UberTTS/UberCreate/UberTransfer NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE STRONA LUB DOWOLNA TREŚĆ, W TYM M.in. OPROGRAMOWANIE I TREŚCI STRON TRZECICH, SPEŁNI UŻYTKOWNIKA WYMAGANIA LUB BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE STRONA LUB SERWERY UDOSTĘPNIAJĄCE STRONĘ SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE OD CZASÓW DO CZASU FIRMA UberTTS/UberCreate/UberTransfer MOŻE USUWAĆ WITRYNĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY BEZ POWIADOMIENIA. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z WITRYNY MOŻE BYĆ OKRESOWE PRZERWANE Z KILKU POWODÓW, W TYM M.in. AWARII SPRZĘTU, OKRESOWEJ AKTUALIZACJI, KONSERWACJI LUB NAPRAWY STRONY LUB INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE WYKONUJĄ UberTTS/UberCreate/UberTransfer, W MOŻE WYBRAĆ WŁASNĄ WYŁĄCZNĄ DECYZJĘ. UberTTS/UberCreate/UberTransfer NIE GWARANTUJE ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH: (A) BEZPIECZEŃSTWA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM M.in. TWOJEGO API; LUB (B) ZGODNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA Z WITRYNĄ.
UberTTS/UberCreate/UberTransfer NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA LUB BŁĘDY JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH DOSTAWCY JAKICHKOLWIEK TREŚCI, USŁUG, SIECI, OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU, W TYM M.in. DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH, USŁUG HOSTINGOWYCH WYKORZYSTANE PRZEZ UberTTS/UberCreate/UberTransfer, DOSTAWCÓW TELEKOMUNIKACJI, TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE LUB SPRZĘT NIEDOSTARCZONY PRZEZ UberTTS/UberCreate/UberTransfer.
PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE KOMPATYBILNOŚCI TWOJEJ TREŚCI Z WITRYNĄ. UberTTS/UberCreate/UberTransfer ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPOWAŻNIONE WYKORZYSTANIE TWÓJ TREŚCI PRZEZ OSOBY TRZECIE LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY I NIE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ TWOICH TREŚCI.
WSZELKIE MATERIAŁY DOSTĘPNE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWAJĄ SIĘ NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO I BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB INNEGO URZĄDZENIA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z DOSTĘPU DO TAKICH MATERIAŁÓW.
ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD UberTTS/UberCreate/UberTransfer ANI ZA POŚREDNICTWEM LUB Z WITRYNY NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, która nie została WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZEJ UMOWIE.
STRONA JEST OFEROWANA I KONTROLOWANA PRZEZ FIRMĘ UberTTS/UberCreate/UberTransfer Z JEJ OBIEKTÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH. UberTTS/UberCreate/UberTransfer NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE STRONA JEST ODPOWIEDNIA LUB DOSTĘPNA DO KORZYSTANIA W INNYCH LOKALIZACJACH. OSOBY, KTÓRE UZYSKAJĄ DOSTĘP DO STRONY LUB KORZYSTAJĄ Z INNEJ JURYSDYKCJI, ROBIĄ TO Z WŁASNEJ WOLI I SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA PRZESTRZEGANIE LOKALNEGO PRAWA.
Wsparcie
Wsparcie dla subskrypcji aplikacji internetowych sprzedawanych i dystrybuowanych przez ASKEYGEEK.com jest dostępne tylko dla tych, którzy mają aktywny, płatny dostęp.
Wsparcie, aktualizacje i dostępy są przyznawane przez rok od pierwotnego zakupu w oparciu o zakupioną licencję. Po upływie roku nabywca musi odnowić licencję, aby nadal otrzymywać wsparcie, aktualizacje i dostęp do aplikacji internetowej.
Wsparcie dla UberTTS/UberCreate/UberTransfer jest zapewniane tak długo, jak długo trwa rozwój UberTTS/UberCreate/UberTransfer. Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, ASKEYGEEK.com nie będzie już odpowiedzialna za zapewnianie wsparcia dla UberTTS/UberCreate/UberTransfer:
• UberTTS/UberCreate/UberTransfer nie jest już aktywnie rozwijany jako opłacalny produkt w ramach ASKEYGEEK.com.
• UberTTS/UberCreate/UberTransfer lub firma-matka zostaje zakupiona lub wykupiona przez inną firmę.
Chociaż staramy się zapewnić najlepszą możliwą pomoc techniczną dla naszych aplikacji internetowych, nie gwarantujemy, że na jakiekolwiek konkretne zapytanie dotyczące pomocy technicznej zostanie udzielona lub zostanie udzielona odpowiedź w stopniu całkowicie usatysfakcjonującym pytającego.
Jeśli Twoja witryna zawiera treści dla dorosłych lub pornografię, zastrzegamy sobie prawo do odmowy wsparcia bez gwarancji zwrotu pieniędzy.
Posiadacze licencji
Tylko posiadacz licencji może prosić o wsparcie lub uzyskiwać dostęp do zasobów wsparcia. Jeżeli inna strona niż posiadacz licencji podejmie jakąkolwiek próbę uzyskania dostępu do pomocy technicznej w nieokreślony sposób, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia klucza licencyjnego na czas nieokreślony bez powiadomienia i zgody.
Ponowne publikowanie treści z jakiejkolwiek części tej witryny, w tym z forum pomocy technicznej i materiałów dokumentacyjnych, jest surowo zabronione. W przypadku podjęcia próby ponownego opublikowania treści w sposób określony powyżej, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia klucza licencyjnego na czas nieokreślony bez powiadomienia i zgody.
Udostępnianie lub odsprzedaż klucza licencyjnego jest niedozwolone. Jeżeli odkryjemy naruszenie tej zasady, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia konta bez uprzedzenia, na czas nieokreślony.
Nieaktywna licencja
Jeśli Twoja licencja stanie się nieaktywna i z innych powodów utraci ważność, (a) UberTTS/UberCreate/UberTransfer nie będzie już zobowiązany do świadczenia Ci Usług, (b) Twoje konto nie będzie już dostępne w celu uzyskania dostępu do plików aplikacji internetowych, ( c) natychmiast przestaniesz korzystać z Usług oraz (c) natychmiast ustaną wszelkie licencje i inne prawa przyznane Ci na mocy Umowy. UberTTS/UberCreate/UberTransfer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego
strony trzeciej o rozwiązanie niniejszej Umowy lub o wypowiedzenie lub zawieszenie korzystania z Usług.
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TWOJA TREŚĆ MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTA Z TWOJEGO KONTA, GDY TWOJA LICENCJA STANIE SIĘ NIEAKTYWNA. PO USUNIĘCIU TREŚCI TEJ NIE MOŻNA ODZYSKAĆ. JEŚLI TWOJA LICENCJA NIE JEST AKTYWNA, UberTTS/UberCreate/UberTransfer NIE BĘDZIE PRZECHOWYWAĆ TREŚCI W TWOIM IMIENIU.
Ograniczenie odpowiedzialności / Wyłączenie szkód następczych i powiązanych
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻADNEJ STRONY W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK POJEDYNCZEGO ZDARZENIA WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANEGO NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDArzenie, POD warunkiem, że W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻADNEJ STRONY WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ LUB Z NIĄ ZWIĄZANEJ UMOWA PRZEKRACZA CAŁKOWITĄ KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ ZASTOSOWAĆ CZY DZIAŁANIE JEST Z UMOWY CZY DELIKTU I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. JEDNAKŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE OGRANICZAJĄ PAŃSTWA OBOWIĄZKÓW PŁATNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZDZIAŁU „OPŁATY” UMOWY.
W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA STRONA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC DRUGIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB SZKÓD POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH, UBEZPIECZENIOWYCH LUB KARNYCH, NIEZALEŻNIE OD CZYNNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB DELIKTUJNĄ I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŻELI STRONA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE NIE MA ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO.
POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO WSZELKICH SZKÓD POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH NA WITRYNACH OSÓB TRZECICH LUB ŚWIADCZONYCH W INNY SPOSÓB PRZEZ DOWOLNE STRONY TRZECIE INNE NIŻ UberTTS/UberCreate/UberTransfer ORAZ OTRZYMANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZEZ STRONĘ LUB REKLAMĘ NA STRONIE LUB OTRZYMANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WITRYNACH OSÓB TRZECICH. ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE UberTTS/UberCreate/UberTransfer NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU JAKICHKOLWIEK INTERAKCJI LUB TRANSAKCJI Z REKLAMODAWCAMI LUB W WYNIKU OBECNOŚCI TAKICH REKLAMODAWCÓW W WITRYNIE.
UberTTS/UberCreate/UberTransfer zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania udostępniania Strony i/lub Usług lub dowolnej ich części, za powiadomieniem lub bez, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu nieprzestrzegania warunki niniejszej Umowy. UberTTS/UberCreate/UberTransfer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zobowiązania, straty lub jakiekolwiek inne konsekwencje, które możesz ponieść w wyniku takich modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi.
Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę UberTTS/UberCreate/UberTransfer oraz jej spółki zależne, stowarzyszone, podmioty współpracujące z marką, wszystkich zewnętrznych reklamodawców, dostawców technologii, usługodawców lub innych partnerów, a także każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, agentów, akcjonariuszy, pracowników i przedstawicieli, przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, szkodami, kosztami lub odpowiedzialnością osób trzecich (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z lub związanymi z niniejszą Umową lub Stroną, w tym między innymi w związku z: (a) korzystaniem przez Ciebie, nieużywaniem lub niewłaściwym używaniem lub połączeniem z Witryną, Usługami i jakąkolwiek Treścią, w tym między innymi Twoją Treścią i jakąkolwiek Treścią osób trzecich, stanowiącą część Witryny; (b) Twoje naruszenie lub domniemane naruszenie niniejszej Umowy; oraz (c) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej, strony trzeciej. UberTTS/UberCreate/UberTransfer zastrzega sobie prawo do przejęcia na Twój koszt wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w przypadku której masz obowiązek zabezpieczyć UberTTS/UberCreate/UberTransfer i zgadzasz się współpracować z UberTTS/UberCreate/UberTransfer w obronie tych roszczeń . Zgadzasz się nie rozstrzygać żadnej sprawy bez uprzedniej pisemnej zgody UberTTS/UberCreate/UberTransfer. UberTTS/UberCreate/UberTransfer dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, gdy tylko się o nich dowiedzą.
automatyczne odnowienie
O ile nie powiadomisz ASKEYGEEK.com przed końcem obowiązującego okresu subskrypcji, że chcesz anulować odnowienie, Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona i upoważniasz nas do pobrania obowiązującej wówczas rocznej lub miesięcznej subskrypcji za takie Odnowienie przy użyciu dowolnej karty kredytowej lub innego środka płatniczego, który mamy dla Ciebie zarejestrowany. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie w sekcji Moje saldo i Moje subskrypcje na pulpicie nawigacyjnym.
Anulowanie i zakończenie
Jeżeli chcesz anulować swoją Subskrypcję, możesz to zrobić logując się na swoje konto i wybierając tę opcję w menu sekcji Moje Subskrypcje. Jeśli nie możesz znaleźć tej opcji w sekcji Moje subskrypcje lub jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną, która pomoże Ci w procesie anulowania. Pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie opłaty naliczone na Twoim koncie do czasu zmiany subskrypcji na niższą lub anulowaną, w tym za pełne opłaty miesięczne/roczne za miesiąc/rok, w którym anulowałeś subskrypcję.
Po anulowaniu Twojej subskrypcji firma UberTTS/UberCreate/UberTransfer nie ma obowiązku utrzymywania ani przechowywania informacji o Twoim koncie ani Treści. UberTTS/UberCreate/UberTransfer może, według własnego uznania, natychmiast usunąć Twoje dane i Treści lub zachować je (w całości lub w części) zgodnie z procesami i praktykami UberTTS/UberCreate/UberTransfer.
UberTTS/UberCreate/UberTransfer zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie, bez ponoszenia kosztów, opłat i odpowiedzialności, według własnego uznania i z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu nieprzestrzegania warunków niniejszej Umowy. Ponadto UberTTS/UberCreate/UberTransfer może, według własnego uznania, w dowolnym momencie tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp do Twojego konta, Subskrypcji lub Usług w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy. UberTTS/UberCreate/UberTransfer zastrzega sobie również prawo do odmowy dostępu każdemu, w tym między innymi użytkownikom korzystającym z serwerów proxy i/lub adresów IP zamieszkującym w określonych obszarach geograficznych poza Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. UberTTS/UberCreate/UberTransfer zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnej części Strony w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, za powiadomieniem lub bez.
Polityka zwrotów
UberTTS/UberCreate/UberTransfer oferują darmowy kredyt w wysokości do 5000 znaków powitalnych dla każdego nowego użytkownika. Przetestuj i korzystaj ze wszystkich funkcji aplikacji dzięki tym darmowym kredytom. Zaprenumeruj wersję płatną tylko jeśli jesteś usatysfakcjonowany i chcesz dalej korzystać z aplikacji. Niestety, po dokonaniu Subskrypcji lub Płatności nie będzie żadnych zwrotów ani kredytów. Ponieważ ponieśliśmy już koszty naszym usługodawcom za postacie lub usługi, z których korzystałeś po subskrypcji. Jeśli jednak nadal nalegasz na zwrot pieniędzy, złóż wniosek w ciągu 14 dni od daty subskrypcji, a my zapewnimy Ci proporcjonalny zwrot pieniędzy za postacie lub usługi, z których już korzystałeś do momentu złożenia wniosku o zwrot pieniędzy.
Polityka rabatowa
Czasami UberTTS/UberCreate/UberTransfer może oferować zachęty do zakupu w postaci kodów rabatowych na subskrypcję. Kody rabatowe są stosowane na zasadzie wstępnej, co oznacza, że są stosowane tylko przez pierwszy okres wybranej subskrypcji. Kody rabatowe nie zachowują ważności przez cały okres subskrypcji. Po upływie początkowego okresu subskrypcje zostaną obciążone normalną ceną.
Rozdzielność
Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną przez jakiegokolwiek arbitra lub sąd właściwej jurysdykcji, niniejsza Umowa jako całość nie zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, a jedynie tę część niniejszej Umowy, która jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalne, zostaną wykreślone z niniejszej Umowy.
Środki prawne
Zgadzasz się, że niniejsza Umowa jest szczególnie wykonalna w drodze nakazu sądowego i innych godziwych środków prawnych bez dowodu odszkodowania pieniężnego.
Wyrażasz zgodę na to, że jeśli UberTTS/UberCreate/UberTransfer nie skorzysta z żadnego prawa lub środka prawnego zawartego w Umowie (lub z którego UberTTS/UberCreate/UberTransfer może skorzystać na mocy obowiązującego prawa), nie będzie to uznawane za formalne zrzeczenie się praw do UberTTS/UberCreate/UberTransfer i że te prawa lub środki zaradcze będą nadal dostępne dla UberTTS/UberCreate/UberTransfer.
Przepisy przetrwania
Sekcje „Przesyłanie treści”, „Prawa własności intelektualnej”, „Informacje poufne”, „Wyłączenie gwarancji”, „Witryny i treści stron trzecich”, „Ograniczenie odpowiedzialności/wyłączenie szkód wynikowych i powiązanych”, „Odszkodowanie” oraz „Umowa dotycząca prawa właściwego i jurysdykcji”, „Rozdzielność”, „Środki prawne” oraz wszelkie inne postanowienia, które ze swej natury mają obowiązywać, pozostaną w mocy po faktycznym lub rzekomym rozwiązaniu Twojego konta lub rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy i będą obowiązywać nadal z pełną mocą i skutkiem.
Sposób powiadamiania
O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, wszystkie powiadomienia, pozwolenia i zatwierdzenia wynikające z niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą uważane za wydane w momencie: (i) osobistego dostarczenia, (ii) drugiego dnia roboczego po wysłaniu, (iii) drugiego dnia roboczego po wysłaniu dnia roboczego po wysłaniu potwierdzonego faksu lub (iv) pierwszego dnia roboczego po wysłaniu pocztą elektroniczną. Powiadomienia dotyczące Moich Subskrypcji będą kierowane do odpowiedniej osoby kontaktowej ds. Moich Subskrypcji wyznaczonej przez Ciebie. Wszelkie inne powiadomienia kierowane do Ciebie będą kierowane na odpowiednią osobę kontaktową wyznaczoną przez Ciebie.

Gratulacje!
Zrobiłeś to,
Nie zamykaj!

Wstań do 60 000 Kredyty postaci UberTTS za darmo!!!

To wyskakujące okienko nie pokaże zależy od Ciebie Ponownie!!!

UberTTS